Data according to the Media Act § 5 TMG
72072 Tübingen

Registered at Stuttgart District Court VR381711 
 
Represented by counsel: Sigune-Maria Lorenz
Contact
Telefon: +49 (0)15257621054
Telefax: +49 (0) 7071 5399928 
E-Mail: info@music-union.org 

Settlement of consumer disputes:

The European Commission provides a platform for alternative dispute resolution (ADR): https://ec.europa.eu/consumers/odr
You can find our email address in the header above.
 
We are not obliged and do not wish to participate in a dispute resolution procedure before a consumer arbitration board.
 
 
Responsibility for content
As a service provider, we are responsible for our own content according to the general media law § 7 Abs.1 TMG. According to the media law §§ 8 bis 10 TMG as a service provider, however, we are not responsible for information transmitted and saved by third parties, or for the tracking and verification of data or in the case of illegal activity to percede the search of saved data.
 
The obligation to delete or block the use of data according to general law remains unaffected. Liability in this respect is, however, only possible from the time of concrete knowledge of a legal violation. Upon proper acknowledgement of a legal violation, we will immediately delete the data concerned.
 
Liability for Links
 
Our service also contains links to third-party websites, over the content of which we have no influence. Therefore we cannot assume any responsibility for such content. For the content of external websites displayed, the owner of the respective website or its administrator is always responsible. The websites displayed have been checked for legal violations at the time of posting. No content abuses were found at the time of posting.
 
A permanent control of the content of the respective Websites is not reasonable without a concrete cause of legal violation. By taking proper notice of a legal violation, we will immediately remove the respective Links.
 
Content and works created by the administrator of this Website are subject to German copyright law. The duplication, processing, transmission and any form of use outside the boundaries of copyright require the written consent of the respective author, the creator. Downloading or copying of these web pages is for private use only and not for commercial use.
 
To the extent that the content on this Website has not been designed by the administrator, the copyrights of third parties will be taken into account. Third party content will be specifically marked to this effect. If, however, you are aware of a copyright infringement, please notify us.

 

 

Soluționarea litigiilor consumatorilor:

Comisia europeană pune la dispoziție o platformă pentru soluționarea alternativă a litigiilor (SOL): https://ec.europa.eu/consumers/odr
Adresa noastră de email o găsiți mai sus in antet.

Nu suntem obligați și nu dorim să participăm la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj a consumatorilor.

Răspunderea pentru conținut

Ca și furnizor de servicii, suntem responsabili pentru propriul conținut conform legii generale mass-media § 7 Abs.1 TMG. Conform legii mass-media §§ 8 bis 10 TMG ca și furnizor de servicii, totuși nu suntem responsabili pentru informațiile transmise și salvate de către terțe părți, sau pentru urmărirea și verificarea datelor sau în cazul unei activități ilegale să percedem la cercetarea datelor salvate.

Obligativitatea pentru ștergerea sau blocarea folosirii datelor conform legii generale ramâne chiar și așa neschimbată. O răspundere în acest sens este totuși posibilă doar începând cu luarea la cunoștință concretă a unei încălcări legale. Prin luarea la cunoștință corespunzător a unei încălcări legale, vom șterge imediat datele respective.

Raspundera pentru Link-uri

Serviciul nostru conține și Link-uri ale Website-urilor terțe părți, asupra căror conținut nu avem influență. De accea nu ne putem asuma nici o responsabilitate pentru astfel de conținut. Pentru conținutul Webseite-urilor externe afișate, este întotdeauna responsabil deținătorul Webseit-ului respectiv sau administratorul acestuia. Website-urile afișate au fost verificate la momentul afisării asupra unor încălcări legale. Abuzuri de conținut nu au fost găsite la momentul afișării.

Un control permanent al conținutului Website-urilor respective, nu este rezonabil fără o cauză concretă de încălcare a legii. Prin luarea la cunostință corespunzător a unei încălcări legale, vom îndepărta imediat Link-urile respective.

Conținutul și operele create prin administratorul acestui Website sunt supuse legii drepturilor de autor germane. Multiplicarea, prelucrarea, transmiterea și orice formă de folosință în afara granițelor drepturilor de autor, necesită consimțământul scris al autorului respectiv, al creatorului. Descărcarea sau copiere acestor pagini Web sunt doar pentru folosința privată și nicidecum pentru folosința comercială.

În masura în care conținutul de pe acest Website nu a fost conceput de către administrator, se vor lua în considerare drepturile de autor a terțelor părți. Conținutul terțelor părți va fi în special marcat în acest sens. Dacă totuși vă este cunoscută o încălcare a drepturilor de autor, văr rugăm să ne semnalați acest fapt.